PartnerTech Karlskoga AB – Inköp

 • Vision

  Varför?

  • • 100% ENGAGEMANG
  • • PROAKTIVT ARBETSSÄTT
  • • 100% AFFÄRSETIK
  • • 0% FÖRLUSTER
  • • TYDLIGA SPELREGLER
 • Mission

  Vad?

  VÅRT UPPDRAG ÄR ATT UTVECKLA OCH SAMVERKA MED RÄTT LEVERANTÖRER FÖR ATT STÄRKA PARTNERTECH’S OCH VÅRA KUNDERS KONKURENSKRAFT, GENOM EN SÄKERSTÄLLD HÖG OCH HÅLLBAR SERVICENIVÅ.

  Mission

 • Mål/KPI/strategi

  Hur?

  • • Reklamationer    Ÿ
  • • Betalningsdagar
  • • Leveranssäkerhet   Ÿ
  • • Inköpsvolym under kontrakt
  • • Kostnadsreduktion     Ÿ
  • • # leverantörer

Code of Conduct

PartnerTech Karlskoga ABs Code of Conduct bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och är en sammanfattning av de riktlinjer och principer som samtliga beslutsfattare och medarbetare förväntas följa. Det är även ett krav att leverantörerna till PartnerTech ska göras medvetna om principerna i uppförandekoden och förbinda sig att följa dessa principer i sin affär med PartnerTech.

Vi ber dig vänligen att bekanta dig med koden och att du som PartnerTechs leverantör bekräftar att du efterlever koden genom att underteckna leverantörsdeklarationen nedan. Som komplement till Code of Conduct finns även PartnerTech Karlskoga ABs miljökrav gällande leverantörer nedan.

Allmänna villkor

Följande allmänna inköpsvillkor gäller om inget annat har avtalats.

Allmänna villkor vid köp av material

Allmänna villkor vid köp av tjänst

Allmänna villkor vid köp av LEGO-tjänst

FAR AND DFARS

Partnertech Karlskoga AB har åtagit sig att följa de amerikanska kraven, som gäller vid federala upphandlingar – the Federal Acquisition Regulation (FAR) och the Defence Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS).

Alla federala inköp styrs av the Federal Acquisition Regulation (FAR), som syftar till att säkerställa etisk, effektiv och ändamålsenlig användning av federala medel. FAR och dess tillägg är fritt tillgängliga för alla på www.acquisition.gov. Utöver de grundläggande klausulerna finns runt 30 tillägg för olika inköpskategorier, däribland the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) som gäller vid upphandlingar kopplade till försvarssektorn.

Som leverantör till PartnerTech finns:

1. Vissa tvingande krav för att ta emot förfrågningar kopplade till Federala upphandlingar. Ni bekräftar att dessa är uppfyllda genom att signera och lämna detta dokument:

2. En leverantörsdeklaration i vilken ni bekräftar att ni som leverantör till PartnerTech uppfyller/följer tillämpbara delar av FAR och DFARS regelverket: